ديدار پرشور هزاران نفر از دانشجويان دانشگاههاي استان قم


حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، صبح امروز در ديدار پرشور هزاران نفر از جوانان، دانشجويان و دانشگاهيان در قم، بصيرت را در دو سطح «جهان بيني توحيدي» و «حوادث و رويدادها»، زمينه اساسي برنامه ريزي بلندمدت براي استمرار پيشرفت اقتدار ملي خواندند و با تشريح نكات و ظرائفِ مفهوم بسيار مهم بصيرت تأكيد كردند: جوانان بيدار، بصير و پرشور ايران، با ادامه تلاش مبارك خود در مسير سربلندي ايران اسلامي، براي اسلام پرعظمت، ميهن عزيز، ملت بزرگوار و تاريخ اين سرزمين بزرگ، عزت و افتخار مي آفرينند.
حضرت آيت الله خامنه اي در اين ديدار كه در شبستان امام خميني حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله عليها برگزار شد در تبيين عميق ضرورت بصيرت ملي، برنامه ريزي بلندمدت جبهه دشمنان اسلام و انقلاب را واقعيتي انكارناپذير خواندند و خاطرنشان كردند: شواهد و قرائن فراوان اثبات مي كند كه حوادثي كه گاه در كشور رخ مي دهد از جمله حوادث سال 78 و فتنه 88، از نتايج برنامه ريزيهاي ميان مدت و بلندمدت دشمن است.
ايشان، قضاياي سال گذشته را تجديد حياتي براي برنامه هاي دشمن دانستند و افزودند: البته آنها سعي كردند كه در فتنه سال 88 با ملاحظه همه جوانب، اقدام كنند اما به فضل خدا شكست خوردند كه البته در سايه حضور و هوشياري ملت، بايد كه شكست مي خوردند.
رهبر انقلاب اسلامي، تداوم توطئه هاي استكبار را با وجود شكست هاي متعدد آنان، نشانه مأيوس نشدن زورگويان جهاني خواندند و افزودند: با توجه به اين واقعيت، نظام اسلامي و ملت ايران نيز بايد هوشيارانه، به دنبال برنامه ريزيهاي بلندمدت باشند.
ايشان، با يادآوري تلاش مراكز و كانونهاي «فكري، سياسي و فرهنگي» براي برنامه ريزي بلندمدت افزودند: آنچه زمينه اساسي اين برنامه ريزي راهبردي را فراهم مي كند، افزايش و تعميق بصيرت عموم مردم بويژه جوانان است.
حضرت آيت الله خامنه اي، جوانان را ميدان دار عرصه بصيرت ناميدند و تأكيد كردند: بصيرت نورافكني است كه در تاريكي ها، راه را نشان مي دهد و قطب نمايي است كه در بيابانهاي پرغبارِ حيرت، مسير صحيح حركت به سمت هدف را مشخص مي سازد.
رهبر انقلاب اسلامي در تبيين اهميت ذاتي بصيرت، اين مسئله را شرط لازم دستيابي به موفقيت كامل خواندند و افزودند: اگر همه شرايط ديگر فراهم شود اما بصيرت وجود نداشته باشد، رسيدن به اهداف، عملاً ممكن نخواهد بود.
ايشان بصيرت را در دو سطح «اصولي و مبنايي و بصيرت در قبال حوادث» طبقه بندي كردند و افزودند: بصيرت در سطح اصولي آن، در فهم اساسي مفاهيم توحيدي و برخورداري از جهان بيني توحيدي، معنا و مفهوم مي يابد.
حضرت آيت الله خامنه اي در تبيين بيشتر اين سطح از بصيرت افزودند: در نگاه توحيدي، جهان، مجموعه اي نظام مند و قانونمدار، و زندگي انسان كاملاً هدفدار است.
رهبر انقلاب اسلامي، زندگي در نگاه توحيدي را، تلاش مستمرِ جهت دار و هدفمند دانستند و افزودند: با اين نگاه، هستي و زندگي، زيبا و پرمعناست و هر حركت و تلاش داراي اجر و پاداش الهي است به همين علت در نگاه توحيدي، يأس و سرخوردگي و افسردگي، معنا ندارد.
حضرت آيت الله خامنه اي، در مقابل، جهان بيني مادي را، منجر به فقدان اهداف اساسي و هدايتگر در زندگي انسان خواندند و افزودند: اين نوع نگاه به هستي، در لذت و سود شخصي خلاصه مي شود و يأس و نااميدي در انتظار كساني است كه به اينگونه اهداف دست پيدا نمي كنند.
ايشان توجه و دقت در تفاوت اساسي معرفت مادي و غيرمادي را شكل دهنده و تحكيم بخش پايه هاي بصيرت دانستند و افزودند: بايد اين نوع بصيرت را در نگاه و نگرش خود تأمين كنيم تا از نوعي استحكام و موفقيت هميشگي در فكر و عمل برخوردار شويم.
رهبر انقلاب اسلامي، بصيرت در قبال حوادث گوناگون را سطح ديگري از مفهوم بصيرت برشمردند و با استناد به خطبه هاي مختلف نهج البلاغه به تبيين ابعاد مختلف اين نوع از بصيرت پرداختند.
ايشان خاطرنشان كردند: بصيرت به تعبير اميرمؤمنان، يعني مشاهده درست و دقيق حوادث، تفكر و تدبر در آنها و سنجيدن مسائل و حوادث.
حضرت آيت الله خامنه اي، بستن چشم برروي حقايق واضح را از جمله لغزشگاههاي انسان دانستند و افزودند: بايد چشمان خود را باز كنيم و از حوادث، سطحي عبور نكنيم تا در پرتو تفكر و تدبر و سنجش صحيح مسائل، به بصيرت دست يابيم.
حضرت آيت الله خامنه اي، فريب خوردن جمعي از ياران اميرمؤمنان در جنگ صفين را از مصاديق بارز بي بصيرتي در تاريخ دانستند و خاطرنشان كردند: هنگامي كه لشكر معاويه، در كاري عوام پسندانه، براي مقابله با امام و حاكم اسلامي، قرآن بر سر نيزه كرد عده اي، واقعيات صحنه را نديدند و چشمان خود را برروي حقايق روشن بستند.
رهبر انقلاب اسلامي، با اشاره به بي بصيرتي عده اي در حوادث پس از انتخابات عظيم سال گذشته رياست جمهوري افزودند: عده اي بر اثر بي بصيرتي و به اشتباه، ادعاي تقلب را مطرح كردند، طبيعي است كه مدعيان اين ماجرا بايد دليل مي آوردند و پس از ارائه دليل از راهي كه قانون مشخص كرده، مسئله را شكايت و پيگيري مي كردند تا پس از بازرسي و بازبيني، حقيقت مشخص شود اما مدعيان تقلب، اين راه قانوني و مشخص را طي نكردند.
ايشان افزودند: با وجوديكه در آن زمان، مدت قانوني شكايات را تمديد كرديم و تأكيد شد كه آراي مردم در مقابل چشمان نمايندگان نامزدهاي معترض، بازبيني شود اما آنها اين شيوه قانوني را قبول نكردند و مشخص شد كه از قانون تمرد مي كنند.
رهبر انقلاب اسلامي تأكيد كردند: بصيرت پيدا كردن، دشوار نيست و همه مي توانند به آن دست يابند به عنوان مثال اگر راه معقول قانوني وجود دارد اما كسي از اين راه سرمي پيچد و كارهايي مي كند كه به ضرر ملت و كشور و منافع ملي است، طبيعتاً در هر نگاه و «قضاوت عادلانه، غيرجانبدارانه و متعارف»، اين فرد محكوم است.
ايشان، غفلت را از ديگر مسائل منجر به بي بصيرتي دانستند و افزودند: گاهي انسان در امور مهم نيز، دچار غفلت مي شود كه اين گونه لغزشها گناه نيست اما اگر تداوم يابد، بي بصيرتي و غيرقابل قبول است.
رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه امروز غبار افكني در فضاي سياسي كشور، عمده ترين كار دشمن است، افزودند: جبهه استكبار با بكارگيري ابزارها و شيوه هاي پيشرفته تبليغاتي خود تلاش دارد واقعيات كشور را دگرگون و وارونه جلوه دهد.
حضرت ايت الله خامنه اي تأكيد كردند: وظيفه جوانان در اين عرصه بسيار سنگين است زيرا بايد در اين فضاي غبارآلود، حقيقت را تشخيص دهند و محيط پيراموني خود را نيز از بصيرت برخوردار كنند.
ايشان با اشاره به روشهاي پيچيده تبليغاتي جبهه استكبار از جمله ممزوج كردن حق و باطل به منظور گمراه كردن افراد و غبارآلود كردن فضا افزودند: برخي هم در داخل دانسته يا ندانسته تبليغات دشمن را تكرار مي كنند و بازتاب مي دهند.
رهبر انقلاب اسلامي در ادامه اين سؤال را مطرح كردند كه چرا در برخي مواقع و با وجود بصيرت، خطا و اشتباه افراد ادامه پيدا مي كند؟
حضرت آيت الله خامنه اي در پاسخ به اين سؤال، بصيرت را شرط لازم اما غيركافي دانستند و تأكيد كردند: برخي افراد، حقايق را مي دانند ولي عزم و تصميم لازم براي بيان حقايق و دفاع از حق را ندارند كه چند عامل مي تواند دليل نبودِ عزم و اراده در اينگونه افراد باشد.
ايشان افزودند: عافيت طلبي، هواي نفس، شهوات، منافع شخصي و لجاجت از جمله عواملي هستند كه مانع از اقدام برخي افراد در دفاع از حق مي شود.
رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه چنين افرادي با دفاع نكردن از حق، به جهت گيري دشمن كمك مي كنند، خاطرنشان كردند: برخي از افرادي كه اكنون از مسير انقلاب اسلامي جدا شده و در خدمت ضدانقلاب هستند، در دوره اي بصورت افراطي، انقلابي بودند اما به عللي گرفتار وضع فعلي شدند.
حضرت آيت الله خامنه اي در بيان عللِ تغيير موضع صد و هشتاد درجه اي اين افراد، افزودند: غفلت از پروردگار، و غفلت از وظيفه، انسان را اسير اينگونه چرخشها و گرفتاريهاي سنگين مي كند.
ايشان با تأكيد بر اينكه بايد ميان معاند و غافل تفاوت قائل شد، خاطرنشان كردند: در قضاياي فتنه سال گذشته نيز، برخي افراد بدون آنكه متوجه شوند كه اين فتنه همان براندازي است، وارد آن جنجال شدند.
حضرت آيت الله خامنه اي، با دعوت مؤكد از جوانان براي بصيرت، هوشياري و بيداري افزودند: بايد پيچيدگي هاي دشمن را شناخت و مراقب ظواهر فريبنده او بود.
حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشان ديدار با جوانان را، هميشه شورانگيز و روحيه بخش خواندند و خاطرنشان كردند: حضور جوان در هر محيطي به دليل احساسات، انديشه، و انگيزه هاي جوانانه، آن محيط را تحت تأثير قرار مي دهد و به همين دليل فضاي عمومي كشور كه اكثريت آن جوانان هستند فضايي سرشار از عزم، اراده، شور و عقلانيت است.
ايشان با يادآوري نقش جوانان بويژه جوانان قم در دوران نهضت اسلامي و پيروزي انقلاب اسلامي افزودند: در مقاطع مختلف نهضت اسلامي و انقلاب اسلامي، جوانان قم همواره در صف مقدم بوده و از عهده امتحانات الهي نيز بخوبي برآمده اند.
رهبر انقلاب اسلامي به نقش آفريني جوانان قمي در سالهاي ابتدايي پيروزي انقلاب اسلامي در مقابله با طراحي دشمنان اشاره و خاطرنشان كردند: جبهه دشمن با يك طراحي پيچيده كه با استفاده از كارشناسان ايراني آن را تهيه كرده بود، قصد داشت از قم كه مركز انقلاب اسلامي است، آنتي تز و ضد  «انقلاب» را بوجود آورد و آن را به ضد انقلاب تبديل كند اما بدليل هوشياري و تحليل درست مردم قم بويژه جوانان و همچنين حماسه مردم تبريز اين طراحي شكست خورد.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: جبهه دشمن، اين طرح را يكبار ديگر پس از رحلت امام (ره) در قم طراحي كرد كه اين بار نيز، هوشمندي جوانان قمي آن را ناكام گذاشت.
ايشان در بخش ديگري از سخنانشان، با اشاره به نتايج فاجعه انگيز حركت سه قرن اخير دنياي غرب در جامعه بشري افزودند: آنهايي كه روزي با ارائه تفكراتي همچون اومانيزم، ليبراليزم و دمكراسي، به دنبال آرامش و آسايش بشر بودند با سوءاستفاده از قدرت و ثروت ناشي از دست يابي به علم و فناوري، جناياتي آفريده و مي آفرينند كه در تاريخ بشر كم سابقه است.
رهبر انقلاب اسلامي، ساماندهي دهها كودتا در كشورهاي مختلف و «آدمكشي توأم با خونسردي در عراق و افغانستان و ديگر كشورها» را از جمله نتايج دوري دنياي غرب از تفكرات الهي و معنويت خواندند و افزودند: اينگونه واقعيات و جنايات نشان مي دهد كه سلطه گران غربي، دشمن بشريتند.
رهبر انقلاب اسلامي، حركت ملت ايران را نقطه مقابل حركت انحرافي سه قرن اخير غرب خواندند و خاطرنشان كردند: جواناني كه دانش را با تفكرات الهي دنبال مي كنند و در برنامه ها و اقدامات خود، خير مادي و معنوي ملت خود و همه بشر را پيگيري مي نمايند به فضل الهي، حركت مبارك خود را تا دستيابي به همه اهداف اسلام و انقلاب ادامه خواهند داد.
ايشان تكميل دستاوردهاي گرانقدر سي سال اخير را وظيفه تاريخي جوانان ايران برشمردند و افزودند: حال و آينده كشور متعلق به جوانان عزيز است و آنان خود را براي اداره سطوح مختلف كشور آماده كنند.

در ابتداي اين ديدار آقايان و خانمها:
-    دكتر حميدرضا خادمي – دانشجوي دكتراي فلسفه و حكمت، رتبه اول كارشناسي ارشد
-    محسن ذاكري – نماينده جامعه اسلامي دانشجويان
-    زهرا ژرفي يگانه – دانشجوي دكترا، حافظ كل قرآن، دانشجوي نمونه كشوري
-    محمدعلي فتاح حائري – دانش آموز، مخترع و از استعدادهاي درخشان
-    سيدحميدرضا برقعي – نويسنده و شاعر
-    سارهِ «ابراهيم كوچك» - دانشجوي برتر، فرزند شهيد جاويدالاثر، فعال فرهنگي و سياسي
-    محمدمحسن رباني – دارنده مدال طلاي مسابقات آسيايي پرش با نيزه
-    و حميدرضا محمدي – نماينده بسيج دانشجويي
ديدگاههاي خود را درباره مسائل مختلف دانشگاهي – علمي – فرهنگي – اجتماعي و سياسي بيان كردند.
محورهاي اصلي ديدگاههاي بيان شده به اين شرح است:
-    برنامه ريزي منسجم براي تحقق وحدت حوزه و دانشگاه با تشكيل كارگروههاي مشترك
-    هوشياري دانشجويان به عنوان افسران جنگ نرم در مقابل توطئه هاي پيچيده غرب
-    ضرورت بازنگري در ساختار برخي مؤسسه هاي آموزشي – پژوهشي براي فعاليت مؤثر در حوزه توليد علم
-    كار زيربنايي براي ترويج صحيح معارف اسلامي در ذهن نوجوانان و جوانان با هدف عيني كردن كاربردهاي همه جانبه دين در زندگي فردي و اجتماعي
-    ضرورت فرهنگ شدن كار گروهي و تشكيلاتي و نخبه پروري سياسي در دانشگاهها
-    تعميق وحدت مسئولان ومردم به عنوان رمز پيشرفت و اقتدار مستمر انقلاب و ايران
-    هوشياري كامل در قبال هرگونه فتنه و فتنه آفريني
-    پيگيري قاطعانه و مدبرانه حقوق ملت در بحث انرژي هسته اي
-    ضعف نظريه پردازي در حوزه تفكر اسلامي و انتقاد از غلبه گرايش هاي نظري غربي در برخي مراكز آموزش عالي
-    اهتمام صاحبنظران علوم انساني به ايجاد تغيير و تحول در اين علوم
-    آمادگي نسل سوم براي پايداري و فداكاري در راه دفاع از ارزشهاي اسلام و انقلاب
-    برنامه ريزي دقيق براي تحقق سند راهبردي چشم انداز 20 ساله
-    لزوم پاسخگويي صحيح و همراه با سعه صدر به سؤالات و شبهات جوانان
-    تأمين زير ساختهاي مناسب هنر در قم و افزايش حمايت از هنرمندان استان
-    تلاش براي ترويج ادب و زبان فارسي در كشورهاي ديگر
-    تشكيل اتاقهاي فكري فرهنگي براي تعميق اعتقادات و افزايش بصيرت دانشجويان
-    توزيع عادلانه امكانات و اعتبارات در ميان دانشگاههاي سراسر كشور
-    توجه بيش از پيش به ورزش همگاني همزمان با توجه به ورزش قهرماني
-    توجه به شعار اساسي دهه چهارم انقلاب يعني «پيشرفت و عدالت» در برنامه ريزيها و اقدامات
-    توجه همه مسئولان و مديران در همه سطوح به «ضرورت خدمت به مردم»

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

آرشيو اخبار
تعداد بازديد اين صفحه: 2235
   

 

 

 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

مهر حوزه
مجری سایت : شرکت سیگما